نام محصولمشخصات برنجنوع بسته بندیوضعیتقیمت عمده (تومان)
برنج کشت دوم امراللهیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود115000
برنج چین دوم طارم یا راتونتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود110000
برنج طارم هاشمیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود100000
برنج فجر سوزنیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود80000
برنج شیرودی استخوانیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود75000
برنج ندا خوشپختتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود70000
برنج سرلاشه کشت دومتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود75000
برنج سرلاشه طارمتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود65000
برنج سرلاشه فجرتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج سرلاشه شیرودیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج نیم دانه کشت دومتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود50000
برنج نیم دانه طارمتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج نیم دانه فجرتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود35000
برنج نیم دانه شیرودیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود35000
نرمه طارمتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود34000
نرمه شیرودیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود30000
سفیدک درجه یک برنجتمیز شده با دستگاه سورتینگگونی بیست کیلویی پلاستیکی
موجود45000
واتساپ