نام محصولمشخصات برنجنوع بسته بندیوضعیتقیمت عمده (تومان)
برنج کشت دوم امراللهیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود95000
برنج چین دوم طارم یا راتونتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود90000
برنج طارم هاشمیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود85000
برنج بینام تمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود80000
برنج فجر سوزنیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود65000
برنج شیرودی استخوانیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج ندا خوشپختتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود40000
برنج سرلاشه کشت دومتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود75000
برنج سرلاشه طارمتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود65000
برنج سرلاشه فجرتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج سرلاشه شیرودیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود40000
برنج نیم دانه کشت دومتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود50000
برنج نیم دانه طارمتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود45000
برنج نیم دانه فجرتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود35000
برنج نیم دانه شیرودیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود35000
برنج نرمه آردیتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود34000
برنج دلک یا قلوهتمیزشده با دستگاه سورتینگگونی ده کیلویی نخیموجود40000
برنج شالی طارمخالصگونی هفتاد کیلویی پلاستیکی
موجودتماس بگیرید
برنج شالی شیرودیخالصگونی ده کیلویی نخیموجودتماس بگیرید
واتساپ